با سلام لطفا در صورت تمایل ثبت نام کرده و از مطالب سایت حقوقی لذت ببرید.

در خصوص دعوی ............... به طرفیت ............... به خواسته ...............با عنایت به اینکه اخذ توضیح از خواهان ضروری بوده و خواهان علیرغم ابلاغ اخطاریه جهت اخذ توضیح در جلسه دادگاه حضور نیافته است و دادگاه نیز بدون اخذ توضیح از خواهان قادر به اظهارنظر در ماهیت امر نمی باشد، بنابراین دادگاه به استناد ماده 95 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می دارد این قرار ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس / دادرس ...............شعبه...............دادگاه عمومی...............

 

وبسایتهای حقوقی مرجع