با سلام لطفا در صورت تمایل ثبت نام کرده و از مطالب سایت حقوقی لذت ببرید.

 

قرار استماع شهادت شهود

نظر به اینکه خواهان برای اثبات ادعای خود به گواهی گواهان متمسک شده است و گواهی گواهان نفیاً یا اثباتاً در دعوی موثر است لذا دادگاه با استناد به مواد 229-230-232 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار استماع شهادت شهود را صادر و اعلام می نماید قرار صادره قطعی و غیرقابل اعتراض است.

مقرر است دفتر وقت رسیدگی برای تحقیق از گواهان تعیین و طرفین دعوت و در اخطاریه خواهان قید گردد گواهان خود را برای روز دادرسی حاضر نماید.

رئیس/دادرس شعبه........دادگاه عمومی حقوقی........

وبسایتهای حقوقی مرجع