با سلام لطفا در صورت تمایل ثبت نام کرده و از مطالب سایت حقوقی لذت ببرید.

  نمونه قرار اتیان سوگند

در خصوص دعوی ............. به طرفیت................. با عنایت به اینکه خواهان ادله کافی برای اثبات دعوی خود ندارد و درخواست سوگند از آقای ............... نموده و اثبات آن منوط به سوگند می باشد لذا دادگاه به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار اتیان سوگند صادر و اعلام می دارد. دفتر مقرر است وقت دیگری تعیین، طرفین جهت اجرای قرار دعوت و موضوع جلسه در اخطاریه قید گردد.

رئیس / دادرس شعبه .............. دادگاه عمومی................