با سلام لطفا در صورت تمایل ثبت نام کرده و از مطالب سایت حقوقی لذت ببرید.

قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی...............به طرفیت............... به خواسته...............با التفات به اینکه تجدیدنظرخواه دادخواست خود را مسترد نموده است، علیهذا دادگاه به استناد ماده 363 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می دارد. قرار صادره قطعی است.

رئیس / مستشار شعبه...............دادگاه تجدیدنظر استان...............

 

وبسایتهای حقوقی مرجع