با سلام لطفا در صورت تمایل ثبت نام کرده و از مطالب سایت حقوقی لذت ببرید.

در خصوص دعوی........... به طرفیت........... به خواسته........... با عنایت به اینکه خواهان دعوی با اینجانب قرابت سببی از درجه دوم دارد، بنابراین دادگاه به استناد بند الف از ماده 91 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار امتناع از رسیدگی صادر و اعلام می دارد قرار صادره حضوری و قطعی است. دفتر مقرر است پرونده جهت ارجاع به شعبه دیگر به نظر ریاست محترم دادگستری برسد.

رئیس/ دادرس شعبه...........دادگاه عمومی...........