با سلام لطفا در صورت تمایل ثبت نام کرده و از مطالب سایت حقوقی لذت ببرید.

نمونه قرار تامین دلیل:

نظر به درخواست ...........بطرفیت...........دایر بر تامین دلیل با جلب نظر کارشناسی نظر به فراهم بودن شرایط و ارکان صدور قرار به استناد ماده 153 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار تامین دلیل خواهان را با (یا بدون) جلب نظر کارشناسی صادر و اعلام می دارد.(به همین منظور آقای مهندس...........به قید قرعه با دستمزد به مبلغ...........ریال جهت کارشناسی انتخاب می گردد که پرداخت حق الزحمه آن به عهده خواهان می باشد و اجرای قرار به عهده مدیر دفتر محترم دادگاه آقای...........محول می گردد.

رئیس/دادرس شعبه...........دادگاه عمومی...........