با سلام لطفا در صورت تمایل ثبت نام کرده و از مطالب سایت حقوقی لذت ببرید.

نمونه قرار دستور موقت:

نظر به درخواست خواهان بر صدور دستور موقت با عنایت به اینکه برابر مستندات ابرازی خواهان، مورد از موارد فوری است و چه بسا عدم صدور آن موجب خساراتی گردد که جبران آن در آتیه غیرممکن یا متعسر باشد از طرفی صدور دستور موقت ملازم با ورود در ماهیت دعوی نیست، لذا دادگاه با احراز فوریت آن به استناد ماده 310 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ، قرار دستور موقت صادر واعلام می دارد دفتر مقرر است در اجرای تبصره 1 ماده 325 همان قانون به منظور تائید مرحله اجرا به نظر ریاست محترم دادگستری برسد.

رئیس/دادرس شعبه...........دادگاه عمومی...........