با سلام لطفا در صورت تمایل ثبت نام کرده و از مطالب سایت حقوقی لذت ببرید.

نمونه قرار رد دادخواست:

در خصوص دعوی ...............به طرفیت ............... به خواسته ............... با عنایت به درخواست خوانده بر اخذ تامین نسبت به تادیه هزینه دادرسی و علیرغم صدور قرار تامین و ابلاغ به خواهان در مدت مقرر تعیین شده، نسبت به تودیع تامین اقدامی به عمل نیاورده ، بنابراین دادگاه به استناد ماده 109 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دادخواست خواهان صادر و اعلام می دارد، این قرار ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس / دادرس شعبه ...............دادگاه های عمومی...............