با سلام لطفا در صورت تمایل ثبت نام کرده و از مطالب سایت حقوقی لذت ببرید.

نمونه قرار رد دعوی

در خصوص دعوی...........به طرفیت...........به خواسته...........با عنایت به اینکه خواهان به شرح لایحه شماره...........مورخ...........مندرج در دفتر ثبت لوایح، دعوی خود را قبل از پایان دادرسی مسترد نموده است، لذا دادگاه به استناد بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد این قرار ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس/ دادرس شعبه........... دادگاه عمومی...........