با سلام لطفا در صورت تمایل ثبت نام کرده و از مطالب سایت حقوقی لذت ببرید.

نمونه قرار سقوط دعوی:

در خصوص دعوی...........به طرفیت ...........به خواسته...........با عنایت به اینکه خواهان به موجب لایحه شماره...........مورخ...........مندرج در دفتر ثبت لوایح، دعوی خود را بطور کلی مسترد نموده است(و یا از دعوی خود کلاً صرفنظر نموده است.) لذا به استناد بند ج از ماده 107 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار سقوط دعوی صادر و اعلام می دارد. قرار صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس/ دادرس شعبه...........دادگاه عمومی...........