با سلام لطفا در صورت تمایل ثبت نام کرده و از مطالب سایت حقوقی لذت ببرید.

مطلبه وجه از طریق اسناد عادی

دعوي مطالبه وجه  يكي ا زمتنوع ترين و متداول ترين  دعاوي مطروحه در محاكم حقوقي است كه ممكن است به اسباب و مستندات مورد ادعا قرار گيرد لذا ضرورت دارد روند دادرسي و اركان ان به تفكيك بيان گرددمطالبه وجه صور متعددی دارد ابتدا باید منشا طلب معین گردد. گاه از طریق چک گاه از طریق سفته و گاه از طریق رسید عادی سند رسمی و یا شهادت شهود در این مقاله پیرامون مطالبه وجه از طریق سند عادی و مطالبه وجه از طریق شهادت شهود بحث میگردد

 

مطالبه وجه رسید عادی یا سند  عادی


 

ابتدا به تعریف سند عادی میپردازیم

سند عادی عبارت از نوشته¬ای است که مردم میان خود تنظیم می¬کنند و به نوعی در دادگاه جهت اثبات حق یا موضوعی قابل استفاده باشد و به عبارتی بالحاظ تعريف سند رسمي و مفاد ماده 1289، سند عادي هر سندي است كه فاقد خصوصيات و عناصر مذكور در تعريف سند رسمي باشد مانند موردي كه سند بوسيله يكي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده لكن مامور صلاحيت تنظيم آن را نداشته و يا ترتيبات مقرر قانوني را در تنظيم رعايت نكرده باشد.

اسناد تنظيمي در خارج از كشور داراي همان اعتباري هستند كه آن اسناد مطابق قوانين كشور محل تنظيم سند دارا باشد مشروط بر آنكه اولاً اعتبار آن به علتي از علل قانوني لغو نشده باشد. ثانياً مفاد آن مخالف قوانين مربوط به نظم عمومي و اخلاق حسنه ايران نباشد ثالثاً بشرط معامله به مثل و رابعاً تائيد نماينده سياسي يا كنسولي ايران بر رعايت قوانين در تنظيم سند.

 به هنگام اقامه دعوی، اسناد رسمی و اسنادی که در حکم اسناد رسمی هستند (مثل چک ذاتاً سند عادی است ولی قانون¬گذار از جهاتی به آن اعتبار و قوت سند رسمی را داده است) امتیازاتی دارند فرضاً برای توقیف اموال به تأمین خسارت احتمالی (پرداخت وجه به صندوق دادگستری) نیازی نیست.

هر سند نوشته شده ای که در حضور مامورین رسمی تنظیم نشده باشد  را سند عادی گویند این سند علیه کسی که تعهد  داده است بنا بر ظوابطی قابلیت استناد دارد

خوانده  انتساب سند به نامبرده را تایید نماید

جعلیت سند به اثبات نرسد و بر اساس دلایل مدیونیت خوانده اثبات گردد

سند عادی میتواند فاکتور بار نامه رسید عادی باشد

مطالبه وجه سند عادی بر این اساس باید صورت پذیرد که اگر صرفا تعهدی در پرداخت باشد این تعهد در زمان معین انجام نشده باشد و اگر سند عادی بدون تاریخ تعهد باشد  دارنده سند میتواند هر لحظه انجام تعهد را بخواهد

در مطالبه وجه اگر زمان معینی ذکر گردیده باشد نیازی به ارئه اظهار نامه نمیباشد و در صورتی که بدون زمان مشخص تنظیم شده باشد برای مطالبه وجه باید دارنده سند ابتدا با اظهار نامه تقاظای انجام تعهد را از خوانده بخواهد.

اگر در مطالبه وجه به اعتبار سند عادی تعهد دو طرفه باشد دارنده سند نیز باید اثبات نماید که تعهد خود را انجام داده و به این اعتبار مستحق مطالبه وجه سند عادی میباشد
در دعوی مطالبه وجه خواهان ممکن است با دفاع خوانده مبنی بر جعلیت و انکار و تردید مواجه گردد. که دفاع در هر یک متفاوت میباشد
مطالبه وجه دعوی مالی است و بر اساس دعوی مالی تمبر هزینه رسیدگی دریافت میگردد

دادگاه صالح به دعوی مطالبه وجه

دادگاه صالح در این نوع از دعاوی در صورتی که تعهد باشد محل انجام تعهد و یا محل اقامتگاه قانونی خوانده دعوی میباشد

مطالبه وجه از طریق شهادت شهود


 گاها اتفاق میوفتد که خواهان بدون دریافت رسید بابت امری و یا بعنوان قرض پولی به شخصی میدهد اما رسید دریافت نمیکند این نوع از پرونده به دقت بیان بالا نیازمند است و به نحوه دفاع خوانده دعوی بصورت کلی مطالبه وجه از طریق شهادت شهود نیز قابلیت استماع دارد و خواهان  با شهادت شهود میتواند دعوی خود را مطرح نمایید شهود از دلایل محسوب میگردد شهادت شهود دارای شرایطی است که توضیه آن به مقاله ای دیگر موکول میگردد ولیکن باید دانست شهادت باید با علم و یقین باشد

آیا شهادت شهود مبنی بر آنکه من از کسی شنیدم که خوانده پول دریافت کرده صحیح است؟

پاسخ قطعا خیر است علمیت و قطعیت در بیان شهود باید محرز باشد.

خسارت تاخیر تادیه در دعوی مطالبه مجه

در دعوی مطالبه وجه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تنظیم دادخواست  لحاظ میگررد

مطالبه وجه به اعتبار اسناد تجاری نزد تاجر


 در صورتی که مبنای دعوی مطالبه وجه رجوع به دفاتر قانونی شرکت و یا تاجر باشد  خواهان میتواند به استناد این دفاتر تقاظای کارشناسی نماید  و شرکت موظف به ارئه دفاتر قانونی خود میباشد

مزایای داشتن وکیل در دعوی مطالبه وجه


 عدم اطاله دادرسی و رسیدن به هدف در زمان کمتر

اطلاع از نحوه دفاع آثار جعل انکار تردید

عدم نیاز به حضور خواهان در جلسات 

Comments